در ادامه به کاربرد پشم سنگ اشاره شده است. پشم سنگ به علت ویژه گیهای ضد صدا و همچنین خاصیت ضد حرارتی که دارد در صنایع مختلف کاربرد دارد که مهمترین کاربردهای پشم سنگ عبارتند از:

کاربرد پشم سنگ در گلخانه ها

کاربرد پشم سنگ در عایق های صوتی

پشم سنگ در ایزوله نمودن ساختمان

پشم سنگ در ایزوله نمودن مخازن

کاربرد پشم سنگ در سازه های فلزی

کاربرد پشم سنگ در تعدبل انرژی